Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Praćenje i unapređenje kvaliteta rada

Važna dokumenta:

Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova

Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite

Zakon o zdravstvenoj zastiti

Standardi za akreditaciju

Nacionalna strategija za unapredjenje kvaliteta

Poslovnik o radu komisije za unapređenje kvaliteta
rada

Godišnji izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada za 2016. godinu.

Opšta bolnica “Đorđe Joanović” Zrenjanin kao jedina opšta zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srednjobanatskom okrugu ima veliku ulogu i značaj za očuvanje zdravlja građana i kvalitet i dužinu njihovog života, praćeno kroz sociodemografske pokazatelje i indikatore morbiditeta i mortaliteta.
U periodu januar-decembar 2015. godine ustanova je uložila trud i sredstva za poboljšanje uslova rada, odnosno za postizanje višeg nivoa bezbednosti pacijenata i zaposlenih, kao predispozicije za kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga, i to na sledećim poljima:

A) Materijalni resursi (građevinsko-tehnički, oprema, finansijski,...)

1. Građevinsko-tehnički radovi

- Srušena je glavna zgrada stare Ginekologije i akušerstva, stara više od jednog veka. Zgrada je usled trošnosti, a u cilju unapređenja bezbednosti pacijenata i zaposlenih morala biti srušena. Na mestu srušene zgrade je predviđena uređena zelena površina.
Ukupna vrednost radova je 7.807.000,00 dinara, finansirano sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

- Uređivanje upravne zgrade – krečenje fasade
( vrednost radova oko 150.000) izvor: sopstvena sredstva

2. Medicinska i informatička oprema:
Krajem marta 2015. godine izvršeno je uspešno povezivanje Laboratorijskog informacionog sistema (LIS) sa zdravstvenim informacionim sistemom (ZIS). Povezivanjem LIS-a i ZIS-a omogućeno je da se zahtevi za laboratorijske analize i slanje rezultata vrše elektronskim putem. Zahvaljujući integraciji informacionih sistema unapređena je komunikacija između Kliničko-biohemijske laboratorije i odeljenja i unapređen rad istih. Skraćeno je vreme od formiranja zahteva do dobijanja rezultata (TAT), čime se ubrzao protok boiloškog materijala i podataka, smanjuje se mogućnost grešaka, efikasniji je i bezbedniji rad zdravstvenog osoblja, povećana je bezbednost pacijenata.
- U Odeljenju za transfuziju krvi Opšte bolnice „Đorđe Joanović” u Zrenjaninu u toku je implementacija transfuzijskog programa „Delphyn”, koju izvodi firma DiaHem-Gramim d.o.o. iz Beograda. Ova firma je ujedno i donirala bolnici hardversku opremu potrebnu za rad na trasfuzijskom informacionom sistemu „Delphyn”. Decembra 2015. godine započeo je rad na implementaciji programa za pacijente.
- Instalirana su dva nova UZ aparata (izvor: Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, ukupne vrednosti 7.287.300 dinara)
- Na osnovu Odluke o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite, od Uprave za kapitalna ulaganja APV, dobijena su sredstva za nabavku „Sistema za spirometriju”, ukupne vrednosti 460.000 dinara.

3. Finansijski resursi:

Analizom poslovanja Opšte bolnice za 2015. godine dolazi se do zaključka da nabavke u ovom periodu ne prelaze iznos ugovorenih sredstava po namenama, odnos nabavljeno – utrošeno - fakturisano je povoljniji nego ranijih godina, zalihe su strogo kontrolisane. Ustanova teži što većoj efikasnosti, efektivnosti i istovremeno ekonomičnosti.


B) Ljudski resursi

U 2015. godini se i dalje primenjuje Kadrovski plan za 2013. godinu, ali je Uredbom Vlade Republike Srbije zabranjeno zasnivanje radnog odnosa sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta kod korisnika javnih sredstava do 30.06.2016. godine, bez odoborenja komisija pri Ministarstvu finansija i Ministarstvu zdravlja.
U periodu januar- decembar 2015. godine u Opštoj bolnici u Zrenjaninu po raspisanim oglasima za prijem na neodređeno vreme ( po odobrenju Komisije za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje) primljena su 3 radnika: 2 lekara i 1 SSS med.tehničar na neodređeno vreme.
U izveštajnom periodu bolnica ima više jednog specijalistu opšte hirurgije i master menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.
Broj zaposlenih u Opštoj bolnici na dan 31.12.2015.godine na neodređeno je 982 radnika, 23 radnika na određeno vreme zbog povećanog obima posla i 41 radnik na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih. Kadrovski deficit lekara (13 u odnosu na Kadrovski plan) i medicinskih sestara/tehničara ( 15 u odnosu na Kadrovski plan) je dodatno pogoršao prethodno teško stanje i doveo do većeg naprezanja radnika.
U maju mesecu 2015.godine, Prim.dr Nedeljka Boškov, načelnica Odeljenja onkologije je na Svetskoj konferenciji pod nazivom «Stress and behaviore» u Sankt Peterburgu u Rusiji održala predavanje: «Značaj podrške pacijentima u toku primene hemioterapije – naša iskustva».

C) Organizacione inovacije:

-Dijagnostičke dnevne bolnice, čiji je koncept rada takav da pacijent u jednom danu obavi čitavu paletu dijagnostičkih procedura za koje bi mu redovnim putem trebalo i više meseci. Cilj ovakvog načina rada je pravovremeno postavljanje dijagnoze, bez potrebe za hospitalizacijom i višestrukim ambulantnim pregledima.
U 2015. godini 898 pacijenata je dijagnostikovano kroz Dijagnostičku dnevnu bolnicu, sa 4201 obavljenim dijagnostičkom uslugom.

-U martu 2015. godine je pri Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja formiran Odsek: Prijemno trijažna ambulanta sa sanitetskim transportom pacijenata. Odsek vrši transport iz ustanove sekundarnog u ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Prvi pacijent je transportovan 25.03.2015. godine. Do kraja godine obavljen je transport 406 pacijenta u ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

D) Resertifikacija sistema za upravljanje bezbednošću informacija – standard ISO/IEC 27001:2013

U Opštoj bolnici «Đorđe Joanović» Zrenjanin je 02.02.2015. godine završena resertifikacija sistema upravljanja bezbednošću informacija, prema standardu ISO 27001. Sertifikat izdaje Burea Veritas, nezavisno sertifikaciono telo akreditovano od strane najpoznatijeg akreditacionog tela UKAS iz Velike Britanije.
Nakon potvrde da Sistem Menadžmenta ustanove odgovara zahtevima standarda ISO 27001, Bolnica dobija Sertifikat koji važi tri godine, i koji je subjekat nadzora nad sistemom. Projekat Nadzora obavlja se jednom godišnje, posetom ocenjivača koja je prilagođena zahtevima poslovanja Bolnice (dva Nadzora za period od tri godine).
Re-sertifikacija se obavlja svake tri godine Sistem menadžmenta treba da bude re-sertifikovan (re-ocenjen). Nakon pozitivne ocene, izdaje se Sertifikat za naredne tri godine.
Prva sertifikacija Sistema za upravljanje bezbednošću informacija, prema standardu ISO 27001, je bila 2011.godine.

Sa postojećim kadrom koji je nedovoljan, u odnosu na normative Ministarstva zdravlja, postignut je povećan obim rada. Posebno treba istaći rad Dnevne bolnice za dijagnostičke procedure, gde dolazi do medicinske „depersonalizacije“ u pružanju usluge sa povećanjem broja pacijenta, koji u toku dana dobijaju usluge, te dovode do efikasnijeg postavljanja dijagnoze .
Poteškoće u radu Ustanove predstavljaju i česti kvarovi na dijagnostičkoj opremi, pa je time i smanjen broj pregledanih pacijenata. U prvih šest meseci u kvaru je bio CT aparat (10. 03. - 15. 05. 2015. god), a aparat za mamografiju dojki je u kvaru od 24. 06. 2015.godine. Ustanova se obratila osnivaču, Ministarstvu zdravlja i RFZO radi rešavanja problema popravke postojećeg mamografa i iznalaženja mogućnosti dobijanja mamografa koji je ustupljen na korišćenje DZ u Rumi.
U kabinetu za gastroenerološku dijagnostiku od tri kolonoskopa, jedan je u kvaru i to: kolonoskop «Olimpus» od 16.03.2015.godine, a kolonoskop «Fujinon» je rashodovan.

E) Verifikacija sedmogodišnjeg akreditacijskog statusa, kao dokaz kontinualnog unapređenja kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata

Krajem 2015.godine obavljena je redovna godišnja provera akreditacijskog statusa bolnice od strane Tima za spoljašnje ocenjivanje Agencije za akreditaciju. Konstatovano je da je zadržan kontinuitet u primeni svih akreditacionih standarda. Zvaničan Izveštaj Agencije očekuje se u narednom periodu.

Ustanova je u skladu sa mogućnostima zadržala nivo investicionog održavanja i unapređenja smeštajnih i radnih kapaciteta ( rušenje zgrade stare ginekologije),
podizanja nivoa interne kontrole odnosno ustrojavanje internog revizora omogućilo je da ustanova i pored teških uslova, nedostatka sredstava u okvirima ekonomskih pokazatelja zbog starih dugova i ljudskih resursa, ne zastane u unapređenju rada.
Postoji velika opasnost od „sindroma trošenja“ koji može, uz tendenciju odlaska mlađeg kadra u druge ustanove, ugroziti dalji rad na ovom nivou.

Download:

Metodološko uputstvo za praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite

Prezentacije izveštaja:

Prezentacija analize ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga i zaposlenih za 2016. godinu

Strateški plan za period 2016-2020. god

AZUS

Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAM

Glavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov